Bilogi / Biology / Biologie

Vet du vilket däggdjur som är jordens snabbaste? Det springer inte – det flyger. Och det flyger snabbare än fåglar.

Myggjagare

Rätt svar är fladdermus. Den snabbaste fladdermusen finns i Mexiko.Den kan flyga 160 kilometer i timmen. Så snabb är ingen av våra 19 svenska arter. Här, nära Döda fallet, lever fyra arter fladdermöss.

Uråldriga som kan bli gamla

En del fladdermöss kan bli riktigt gamla – bortåt 30 år. De allra flesta blir dock fyra–fem år. Även det är gammalt för ett så litet djur. Fladdermöss tillhör dessutom jordens äldsta däggdjur. De har funnits i minst 52 miljoner år. Vi människor är nykomlingar, med våra 300 000 år som Homo sapiens.

Superhjältar

Batman vill gärna vara som fladdermössen. De är verkligen hjältar. Superviktiga i ekosystemet och för oss människor. I andra länder pollineras hundra olika frukter av fladdermöss. Men de flesta arter äter insekter. Även insekter som skadar olika grödor.

Stor aptit ger näring

Tänk att ett så litet djur kan äta tusen insekter i timmen. Någon har räknat ut att om du skulle trycka i dig motsvarande mängd pizza på en natt blir det tjugo stycken. Inte nog med det – fladdermössens spillning består av insekternas skelett, som innehåller kitin. Just kitin är fantastisk näring till växter. Man kan också tillverka bioplast av ämnet.

Mycket att lära

Fladdermössens immunsystem tål virus som vi människor kan dö av. Till exempel ebola och corona. Forskare försöker ta reda på varför. Andra undersöker vampyrfladdermössens saliv. Den innehåller ett ämne som gör att blodet inte stelnar. Kanske kan det hjälpa forskarna att ta fram medicin till människor som har fått stroke. Fladdermössens förmåga att ”se” genom att höra ekot av sina egna ultraljud intresserar forskare. Sådan ekolokalisering är en pusselbit i arbetet med att skapa tekniska hjälpmedel för blinda.

Hot mot fladdermössen

På många håll i världen är fladdermössen illa ute. Även i Sverige. Därför är de skyddade. De får inte fångas, dödas eller flyttas. I moderna skogar är det tyvärr ont om gamla ihåliga träd. Därför är det bostadsbrist bland fladdermössen. I tätorter kan ljusföroreningar, som fasadbelysningar, ställa till det. Fladdermöss som bor i ett belyst kyrktorn, vågar sig inte ut när det är ljust även på natten. I värsta fall dör de av svält och törst. Länsstyrelsen har satt upp speciella holkar för fladdermössen här i skogen. En sitter så att du ser den här. Gå gärna fram till holken. Kanske hittar du spillning under den.

Vill du hjälpa fladdermössen så är holkar ett bra sätt. Har du en trädgård eller skog med håliga träd? Då hjälper du bäst genom att låta dem stå kvar.

If you want to help bats, boxes are a good way to do so.

Kästen aufzuhängen ist eine gute Methode, um den Fledermäusen zu helfen.

Mosquito hunters

Do you know what the world’s fastest mammal is? It doesn’t run– it flies. And it flies faster than birds.

The correct answer is the bat. The fastest bat lives in Mexico. It can fly at 160 kilometres an hour. None of the 19 species in Sweden are that fast. Here, around Döda fallet, there are four species of bat.

Ancient beings that can grow old

Some bats can live a long time – up to 30 years. But most of them live until they are four or five, which is also old for such a small animal. Bats are also among the oldest mammals on Earth. They have been around for at least 52 million years.

Superheroes

Batman really wants to be like a bat. Bats really are heroes. They are super important to the ecosystem and to us humans. In other countries, hundreds of different fruits are pollinated by bats. Most bat species eat insects, including insects that can damage crops.

A big appetite for nutrition

Just imagine, this tiny creature can eat a thousand insects an hour. Someone calculated that if you ate the equivalent amount of food in one night it would be the same as twenty pizzas. That’s not all – bat droppings consist of insect skeletons, which contain chitin. Chitin is a fantastic plant nutrient. It can also be used to make bioplastics.

Much to learn

Bats’ immune systems can withstand viruses that people die from, such as ebola and coronavirus. Researchers are trying to find out why. Others are investigating the saliva of vampire bats, which contains a substance that stops blood from coagulating. Perhaps this could help researchers develop medicine for people who have had a stroke. Researchers are also interested in bats’ ability to “see” using the echoes from its ultrasounds. This echolocation is a part of the puzzle in making aids for people who are visually impaired.

Threats to bats

Bats are endangered in many places in the world. In Sweden too. This is why they are protected. They may not be captured, killed or moved. Unfortunately, modern forests do not have many old hollow trees. So it is hard for bats to find homes. The County Administrative Board has put up special boxes for bats in this forest. You can see one here, and walk up to it. Maybe you will find droppings beneath it.

Mückenjäger

Weißt du, welches Säugetier das schnellste der Welt ist? Es läuft nicht – es fliegt. Und es fliegt schneller als Vögel.

Es ist die Fledermaus. Die schnellste lebt in Mexiko. Sie kann mit 160 km/h fliegen. So schnell ist keine von unseren schwedischen Fledermäusen. Hier beim Döda fallet leben vier Fledermausarten.

Uraltes Tier, das sehr alt werden kann

Einige Fledermausarten können richtig alt werden – bis zu 30 Jahre. Die meisten werden jedoch nicht mehr als vier-fünf Jahre alt. Auch das ist alt für ein so kleines Tier. Die Fledermäuse gehören außerdem zu den ältesten Säugetieren der Welt. Es gibt sie schon seit mindestens 52 Millionen Jahren.

Superhelden

Batman möchte gern wie eine Fledermaus sein. Denn Fledermäuse sind tatsächlich Helden. Superwichtig für das Ökosystem und für uns Menschen. In anderen Ländern werden hundert verschiedene Früchte von Fledermäusen bestäubt. Aber die meisten Arten leben von Insekten – sie jagen auch Insekten, die Feldfrüchte schädigen.

Nährende Unersättlichkeit

Stell dir vor – ein so kleines Tier kann pro Stunde tausend Insekten verzehren. Das ist, wie wenn ein Mensch in einer Nacht 20 Pizzen essen würde – hat jemand ausgerechnet. Der Kot der Fledermäuse besteht aus dem Skelett der Insekten, das den Stoff Chitin enthält. Und Chitin ist eine wunderbare Nahrung für Pflanzen. Es lässt sich auch Bioplastik herstellen daraus.

Viel zu lernen

Das Immunsystem der Fledermäuse verträgt Viren, die für uns Menschen tödlich sein können, wie Ebola und Corona. Forscher versuchen herauszufinden, warum. Andere untersuchen den Speichel der Vampirfledermäuse. Dieser enthält einen Stoff, der verhindert, dass das Blut gerinnt. Das kann helfen, Medikamente für Menschen zu entwickeln, die einen Schlaganfall erlitten haben. Das Vermögen der Fledermäuse, mit Hilfe des Echos ihres eigenen Ultraschalls zu „sehen“, ist interessant für Forscher, um technische Hilfsmittel für blinde Menschen zu entwickeln.

Gefahren für Fledermäuse

Die Fledermäuse sind bedroht, in Schweden und anderswo. Deshalb stehen sie unter Schutz. Fledermäuse dürfen nicht getötet und nicht gefangen werden. In modernen Wäldern gibt es nicht mehr viele alte, hohle Bäume. Deshalb herrscht bei den Fledermäusen Wohnungsnot. Die Provinzialregierung hat hier im Wald Kästen für die Fledermäuse aufgehängt. Einen davon kannst du von hier aus sehen.

Text och illustrationer är publicerade med tillstånd av Länsstyrelsen Jämtlands län. Illustrationer – millustration.se.

Senast uppdaterad 7 maj 2024