Vågad Idé / A daring idea / Eine gewagte Idee

Tänk dig tillbaka till 1700-talet igen. Indalsälven dånar fram här. Storforsen gör kaffeved av timmer och stoppar fina laxar från att komma längre upp i älven.

Om du bor nedanför forsen är allt frid och fröjd. Men uppströms har bönderna i åtminstone hundra år klurat på vad de kan göra för att timmer och laxar ska komma förbi Storforsen.

Statliga utredningar

Redan på 1600-talet undersökte staten om det var möjligt att använda Indalsälven för att ta sig med båt från Östersjön ända upp till Storsjön. Den utredningen följdes inte upp. År 1766 beställer landshövdingen en ny utredning. Utredaren, Stenius, gör ett besök här på hösten. I november samma år presenterar han sin rapport.

Väster om Storforsen finns en sandås som kallas Remmen. Stenius skriver att det är möjligt att ta sig förbi Storforsen, om man gräver en kanal genom Remmen. Men det kommer bli svårt och dyrt. Och det finns risker med ett sådant projekt. Man måste vara väldigt försiktig. Arbetet behöver därför ledas av en duktig mekanikus, dåtidens ingenjör.

Saken i egna händer

Redan 1763 ansöker sex bönder hos Landshövdingen om att få gräva sig förbi Storforsen. De får inget tillstånd. Flera gånger sätter bönder uppströms spaden i Remmen och börjar gräva – utan tillstånd. Dessutom utan ingenjör och med fel teknik. Den lösa sanden i åsen gör att diket rasar ihop. Bönderna nedanför forsen är nu upprörda på riktigt. De är oroliga för att de ska förlora sina ängar och sitt fantastiska laxfiske. De begär att Landshövdingen ska stoppar planerna på en kanal genom Remmen. Men Landshövdingen tar ställning för projektet. Konflikten är ett faktum

Vad kan gå på tok

I sin utredning beskriver Stenius vad som skulle kunna hända om något går fel vid bygget av en kanal genom Remmen. Han gör det vi idag kallar MKB, en miljökonsekvensbeskrivning. Kanske är det Sveriges första. Båda sidor i konflikten hittar bevis för sina åsikter i utredningen. Bönderna uppströms ser fördelarna. Men bönderna nedströms betonar problemen som Stenius skriver om. Debatten kan jämföras med dagens diskussioner om förbifarter, järnvägar och andra stora byggen.

Kungen ger tillstånd

Kungen funderar på att erövra Norge. Han vill gärna transportera kanoner och annat på Indalsälven från kusten till Östersund. Men han vill inte betala de kanaler och slussar som behöver byggas. Till slut bestämmer storbönderna i Ragunda och Stugun att de ska betala för kanalen förbi Storforsen. Kungen ger tillstånd till bygget år 1779. Villkoret är att bönderna uppströms forsen ska betala ersättning om ängarna och laxfisket nedströms skadas. Markerna och fisket ska värderas.

Start och stopp

Ivrigt börjar man gräva. Men i maj 1781 begär bönderna nedströms att projektet ska stoppas. De är missnöjda och vill att det ska utredas vem som har rätt till laxen. Landshövdingen stoppar projektet. Tio år senare avgör Svea Hovrätt att bönderna nedströms har rätten till laxfisket. De kan begära skadestånd om fisket skadas av projektet.

Vatten gör jobbet

Grävningen genom Remmen börjar igen. Magnus Huss blir anställd år 1793. Han kommer på den kluriga idén att leda vatten i trärännor från Boängsbäcken till sandåsen. När dammluckor öppnas forsar vattnet ut över Remmens sydbrant och spolar bort sand och lera. Vattnet spolar diket djupare och bredare närmare och närmare sjön. Men projektet stoppas igen.

Förbud att fortsätta

Storbönder ovanför forsen bildar år 1794 Storforsbolaget. Efter trettio års kamp kommer Storforsbolaget överens med byarna nedströms forsen. Och så, 1795, finns ett dike genom hela Remmen. Närmast sjön bygger man en träränna i diket. Just det här året är vattnet dock ovanligt lågt, bara lite vatten från sjön rinner in i diket. Då stoppas projektet en tredje gång. Flera byar nedströms Storforsen vill ha garantier för att de också får ersättning om projektet går på tok.

A daring idea

Think back to the 18th century. Indalsälven is thundering past. Storforsen is turning logs into splinters and preventing salmon from swimming further upriver.

If you live below the rapids then everything is great. But upstream, for at least a century, farmers have wondered what to do so timber and salmon can get past Storforsen.

Public enquiries

As early as the 17th century, there was a public enquiry into whether it was possible to use Indalsälven to travel by boat from the Baltic Sea all the way to Lake Storsjön. The enquiry was never followed up. In 1766, the county governor ordered a new enquiry. The official, Stenius, visited here in the autumn. He presented his report that November.

There is a sandy ridge called Remmen to the west of Storforsen. Stenius wrote that it would be possible to get past Storforsen, if a channel was dug through Remmen. But it would be difficult and expensive. And the project would be risky. People would have to be very careful. Work should thus be led by a skilled mekanikus, the name then used for engineers.

Taking action themselves

In 1763, six farmers apply to the country governor for permission to dig past Storforsen. It is not granted. Farmers upstream start digging in Remman several times – without permission. And with no engineer and using the wrong technique. The sand in the ridge makes the ditch collapse. The farmers below the waterfall were really upset. They were worried about losing their meadows and their fantastic salmon fishing. They asked the county governor to stop the plans for a channel through Remmen. But the country governor supported the project. A conflict had begun.

What could go wrong?

In his report, Stenius described what could happen if something went wrong when a channel was built through Remmen. We now call this an environmental impact statement. Perhaps it was the Sweden’s first. Both sides in the conflict found evidence for their opinions in the report. The farmers upstream saw the benefits, while the farmers downstream emphasised the problems that Stenius wrote about. The debate is comparable with modern discussions about by-passes, railways and other major construction projects.

Royal permission

The king was thinking about conquering Norway. He wanted to be able to transport canons and materiel on Indalsälven, from the coast to Östersund. But he did not want to pay for the locks and canals that needed to be built. Finally, the rich farmers in Ragunda and Stugun decided to pay for the channel past Storforsen. The king gave permission for this in 1779.

The condition was that the farmers above the waterfall would pay compensation if the meadows and salmon fishing downstream were damaged. The land and fish were to be valued.

Stopping and starting

They began eagerly digging. But, in May 1781, the downstream farmers asked for the project to be stopped. They were unhappy and wanted an enquiry into who had rights to the salmon. The county governor stopped the project.

Ten years later, the Svea Court of Appeal decided that the farmers downstream had the rights to the salmon fishing. They could demand compensation if the project damaged the fishing.

Water did the work

The digging through Remmen started again. Magnus Huss was employed in 1793. He had the ingenious idea of channelling water to the sandy ridge through wooden chutes from a watercourse called Boängsbäcken.

Water flooded out when the dam gates were opened, crossing the southern slope of Remmens and washing away sand and clay. The water made the channel deeper and wider, closer and closer to the lake. But the project was stopped again.

Prohibited from continuing

In 1794, the rich farmers above the waterfall started a company called Storforsbolaget. It settled with the villages downstream, ending the 30-year conflict. So, in 1795, there was a channel through Remmen. A wooden chute was built in it, next to the lake.

The lake was unusually low that year, so just a little water ran from it into the channel. The project was stopped a third time. More villages below Storforsen wanted guarantees they would be compensated if the project went wrong.

Eine gewagte Idee

Denk dich wieder ins 18. Jahrhundert zurück. Mächtig braust der Indalsälven hier vorbei. Der Storforsen macht aus Baumstämmen Kleinholz und hindert die feinen Lachse, im Fluss weiter hinauf zu gelangen.

Wenn du unterhalb des Wasserfalls lebst, ist alles in bester Ordnung. Aber die Bauern oberhalb des Wasserfalls haben sich mindestens schon hundert Jahre lang den Kopf zerbrochen darüber, was man tun könnte, damit Baumstämme und Lachse am Wasserfall vorbeikämen.

Staatliche Untersuchungen

Bereits im 17. Jahrhundert wurde vom Staat eine Untersuchung durchgeführt, ob es möglich wäre, den Indalsälven als Wasserweg von der Ostsee bis hinauf bis zum Storsjön zu nutzen. Diese Untersuchung führte jedoch nicht weiter. Im Jahr 1766 bestellt der Landeshauptmann eine neue Untersuchung. Der Beauftragte namens Stenius besucht die Gegend im Herbst. Schon im November des gleichen Jahres legt er seinen Untersuchungsbericht vor.

Westlich des Storforsen liegt ein sandiger Hügel, der Remmen genannt wird. Stenius schreibt, dass es möglich wäre, am Storforsen vorbeizukommen, indem man einen Kanal durch den Remmen gräbt. Aber das sei ein schwieriges und teures Unterfangen. Und es brächte auch Gefahren mit sich. Man müsse äußerst vorsichtig vorgehen. Die Arbeit müsse daher von einem erfahrenen Mekanikus – d. h. einem Ingenieur der damaligen Zeit – geleitet werden.

Auf eigene Faust

Schon 1763 hatten sechs Bauern beim Landeshauptmann den Antrag gestellt, am Storforsen vorbei einen Kanal zu graben. Sie erhielten keine Erlaubnis dazu. In den Jahren danach beginnen Bauern oberhalb des Wasserfalls mehrmals, im Remmen zu graben – ohne Erlaubnis. Und ohne Ingenieur, und mit falscher Technik. Der lockere Sand im Hügel lässt den Graben zusammenfallen.

Bei den Bauern unterhalb des Wasserfalls löst das Besorgnis und Empörung aus. Sie fürchten um ihre Wiesen am Fluss und um ihre ertragreiche Lachsfischerei. Sie fordern, dass der Landeshauptmann die Pläne eines Kanals durch den Remmen stoppt. Aber der Landeshauptmann steht für das Projekt ein. Der Konflikt ist eine Tatsache.

Was schiefgehen kann

In seinem Bericht beschreibt Stenius, was beim Bau eines Kanals durch den Remmen schiefgehen kann. Er macht das, was man heute eine Umwelt-Konsequenzanalyse nennt. Vielleicht die erste solche in Schweden Beide Seiten im Konflikt finden in Stenius‘ Bericht Belege für ihre Sichtweise. Die Bauern oberhalb des Wasserfalls sehen die Vorteile, während die Bauern unterhalb des Wasserfalls die Probleme, die Stenius beschreibt, betonen. Die Debatte kann mit heutigen Diskussionen um Straßenbauten, Eisenbahnen und andere große Bauprojekte verglichen werden.

Der König erteilt die Erlaubnis

Der schwedische König überlegt sich, Norwegen zu erobern. Dazu möchte er gerne Kanonen und Anderes auf dem Indalsälven von der Ostsee bis nach Östersund hinauf transportieren. Aber er will lieber nicht für die Kanäle und Schleusen bezahlen, die zu bauen dafür notwendig sind.

Schlussendlich beschließen die Großbauern in Ragunda und Stugun, die Kosten für den Kanal beim Storforsen zu übernehmen. 1779 erteilt der König die Erlaubnis. Die Bedingung ist, dass die Bauern oberhalb des Wasserfalls Schadenersatz zahlen müssen, falls an Wiesen und Lachsfischerei stromabwärts Schaden entsteht. Der Wert der Wiesenflächen und der Fischerei soll berechnet werden.

Start und Stopp

Eifrig beginnt man zu graben. Aber im Mai 1781 verlangen die Bauern unterhalb des Wasserfalls, dass das Projekt gestoppt wird. Sie sind nicht zufrieden, und wollen, dass untersucht wird, wer das Recht auf die Lachsfischerei besitzt. Der Landeshauptmann stoppt das Projekt.

Zehn Jahre später entscheidet das Gericht, dass das Lachsfischereirecht den Bauern unterhalb des Wasserfalls zusteht. Sie können Schadenersatz verlangen, falls die Fischerei Schaden nimmt.

Das Wasser macht die Arbeit

Man beginnt von Neuem, im Remmen zu graben. 1793 wird Magnus Huss angestellt. Er kommt auf die schlaue Idee, Wasser in Holzrinnen vom Boängs-Bach her zum Remmen zu leiten, damit es über den Südhang des Remmen strömen und Sand und Lehm fortspülen kann. Das Wasser spült den Graben tiefer und breiter, näher und näher gegen den See. Aber das Projekt wird noch einmal gestoppt.

Fortsetzungsverbot

Großbauern oberhalb des Wasserfalls gründen 1794 die die Gesellschaft Storforsbolaget. Nach dreißig Jahren der Auseinandersetzungen erreicht die Gesellschaft nun Einigkeit mit den Bauern unterhalb des Wasserfalls.

Und dann, 1795, geht der Graben durch den ganzen Remmen hindurch. Unmittelbar am See baut man eine Holzrinne in den Graben. Gerade in diesem Jahr ist der Wasserstand ungewöhnlich tief. Nur sehr wenig Wasser rinnt vom See in den Graben. Doch jetzt wird das Projekt ein drittes Mal gestoppt. Mehrere Dörfer stromabwärts verlangen Garantien, dass auch sie Schadenersatz erhalten, falls das Projekt schiefgeht.

Text och illustrationer är publicerade med tillstånd av Länsstyrelsen Jämtlands län. Illustrationer – millustration.se.

Senast uppdaterad 7 maj 2024