Våldsam våg dödar fallet / A giant floodwave kills the falls / Der Storforsen stirbt

Du vaknar till en strålande vacker dag den 6 juni 1796. Ragundasjön är spegelblank. Björkarna har slagit ut. Du hör göken och tänker att det kommer bli en bra dag.

Projektet att göra en kanal genom sandåsen Remmen är stoppat. Flera byar nedströms vill ha ersättning om något skulle gå på tok.

Trotsig Huss

Magnus Huss är arbetsledare för grävningen genom Remmen. Tanken är att timmer ska flottas i kanalen. Trots att projektet har förbud att fortsätta säger Huss till arbetarna att de ska jobba. Han har fått i uppdrag av storbönderna i Ragunda och Stugun att bli klar med kanalen. Huss vill använda vattnet från vårfloden för att snabbare få kanalen djupare. Han är ivrig att bli färdig med uppdraget.

Alla tror stenhårt

Alla tror att sandåsen ligger ovanpå fast berg. De flesta tror att man kommer behöva spränga i berget för att få kanalen tillräckligt djup. Man måste ner på samma nivå som sjön för att det ska gå att leda in timmerstockar i kanalen. Efter flera år av grävande och spolande är Remmen genomdränkt av vatten. Grus, sand och lera håller inte ihop längre. De senaste dagarna har sjövatten runnit in i kanalen. Men det verkar inte bekymra Huss. Han räknar med att berget ska stoppa vattnet.

Har någon dragit proppen

Kvällen kommer – ljuvlig och ljum. Några karlar är ute och ror på Ragundasjön. De ror söderut och plötsligt går det allt fortare. Panikslagna förstår de att det här kan sluta illa. Männen ror för sina liv för att ta sig in till land. De tror inte sina ögon – vattnet sjunker snabbt. När de har 50 meter kvar till stranden går de på grund. Båten sitter fast i gyttjan på botten av sjön. Fiskar ligger och flämtar efter luft. Vad är det som händer?

Våldsam kraft

Det är inte tyst längre. Ett muller hörs, värre än det värsta åskväder. Två av arbetarna vid bygget har sett att mer och mer vatten från sjön väller in i kanalen. De flyr upp på en sluttning. Fullständigt skräckslagna ser de hur marken längs kanalen spolas bort. Vattnet sliter med sig stora träd med rötter och allt. Det dånar och marken skakar.

Fors åt fel håll

Bondsonen, Nils Jonsson, tror att dånet kommer från Storforsen. Snabbt springer han hit. Först ser allt ut som vanligt. Han kommer att tänka på att igår hörde någon Huss säga: ”I morgon kommer Ragundasjön.” Kan det vara så? Nils tittar på forsen igen. Den ser så märklig ut. Som om vattnet rinner åt fel håll! Han gnuggar sig i ögonen. Vattenhjulen vid kvarnarna en bit uppströms stannar. Nu rinner det knappt något vatten här. Storforsen dör.

Döda fallet

Ja, så är det. Allt blir stilla här. Kvar i Storforsen ligger nakna stenblock. Längre ner sprattlar några fiskar i pölarna mellan klippor och stenar. Kan du fatta – hela Ragundasjön töms. På fyra timmar. 40 000 kubikmeter vatten, fler än hundra simbassänger, vräker genom Remmen – varje sekund! Det hela är så galet att det knappt går att förstå. Där Ragundasjön blänkte så vackert i kvällssolen, där är det klockan ett på natten bara lervälling. Och Indalsälven strömmar nu genom Remmen.

Människorna lever

Älven stiger 15 meter de här timmarna. En person i Västloning, mer än 60 km nedströms, berättar att i det hastigt stigande vattnet flyter lösryckt skog, förstörda lador och andra byggnader – allt i den vildaste oordning. Mitt i kaoset ser personen också en död ko komma flytande. Men ingen människa dör den här hemska natten. Dagen efter, när vattnet har sjunkit undan, går du ut för att plocka laxar ur träden, medan de fortfarande går att äta. Och för att se din helt nya verklighet.

A giant floodwave kills the falls

You wake up to a beautiful morning. It is 6 June 1796. Ragundasjön is as calm as a mirror. The birches are in leaf. You hear a cuckoo and think that it will be a good day.

The project to dig a channel through the sandy ridge, Remmen, had been stopped. More downstream villages wanted compensation if something were to go wrong.

Huss was defiant

Magnus Huss was the foreman for the digging through Remmen. The idea was that timber would float along the channel. Although the project had been ordered to stop, Huss told the workers to carry on.

He had been commissioned by the rich farmers in Ragunda and Stugun to finish the channel. Huss wanted to use the water from the spring floods to deepen the channel more quickly. He was keen to get things done.

Solid belief

Everyone believed the sandy ridge lay on solid bedrock. Most people believed they would need to use dynamiteon the rock to make the channel deep enough. They had to get down to the same level as the lake so they could get the timber into the channel. But after years of digging and flushing, Remmen had become waterlogged. Gravel, sand and clay could no longer stick together. Lake water had been running into the channel for the past few days. That did not appear to worry Huss. He had calculated that the rock would hold back the water.

Did someone pull the plug?

Night fell – warm and pleasant. A few men were out rowing on the lake, Ragundasjön. They rowed southward, and then things happened fast. They understood that it could end badly. The rowed for their lives, trying to reach the shore. They couldn’t believe their eyes – the water was disappearing. When they had 50 metres to the shore, they were stranded. The boat was stuck in the mud of the lakebed. Fish were lying there, gasping. What was going on?

Violent forces

The night was no longer quiet. There was a thundering sound, worse than the worst of storms. Two construction workers had seen that more and more and more water from the lake was flooding the channel. They fled up a hill. They were terrified, and could see how the groundalong the channel was washed away. The water carried away big trees, roots and all. There were booming sounds and the ground shook.

A waterfall in the wrong direction

A farmer’s son, Nils Jonsson, thought that the noise was coming from Storforsen. He ran there. At first, everything looked normal. Then he remembered, the day before someone had heard Huss say, “Ragundasjön is coming tomorrow.” Could that be what was happening?

Nils looked again at the waterfall. It looked so strange. As if the water was flowing in the wrong direction! He rubbed his eyes. The waterwheels at the mills up the river had stopped. Hardly any water was flowing here. Storforsen had died.

Döda fallet – the dead waterfall

Yes, that is what happened. Everything here went quiet. Bare boulders were left in Storforsen. Further down, a few fish wriggled in pools between the rocks and stones. Can you believe it – all of Ragundasjön was emptied in just four hours!

40,000 cubic metres of water, more than a hundred swimming pools, flooded through Remmen – each second! That did not appear to worry Huss. He had calculated that the rock would hold back the water.

It is so incredible it is difficult to comprehend. Where Ragundasjön had glimmered so beautifully in the sunset, by 1 a.m. there was just mud. And Indalsälven was flowing through Remmen instead.

People survived

The river rose by 15 metres in that time. Someone in Västloning, more than 60 km downriver, said that the rapidly rising waters carried trees, ruined barns and other buildings – in the wildest disorder. In the middle of the chaos they also saw a dead cow. But no people were killed on that terrible night. The next day, when the waters had dropped, you could have gone out to pick salmon from the trees, while they were still edible. And to see the new world around you.

Der Storforsen stirbt

Du erwachst an einem strahlend schönen Tag, es ist der 6. Juni 1796. Der Ragundasee liegt spiegelblank. Die Birken haben ausgeschlagen. Du hörst den Kuckuck und denkst, dass das ein wunderbarer Tag wird.

Das Kanalprojekt durch den sandigen Hügel „Remmen“ ist gestoppt. Mehrere Dörfer stromabwärts verlangen Schadenersatzgarantie für den Fall, dass etwas mit dem Projekt schiefläuft.

Der trotzige Huss

Magnus Huss leitet die Arbeit mit dem Graben des Kanals durch den Remmen. Der Zweck ist, Holzstämme durch den Kanal flössen zu können. Dem Fortsetzungsverbot zum Trotz weist Huss die Arbeiter an, weiter zu graben. Er hat von den Großbauern in Ragunda und Stugun den Auftrag erhalten, den Kanal fertig zu bauen. Huss will das Frühlingshochwasser benutzen, um den Kanal schneller tiefer zu graben. Er ist voll Eifer, den Auftrag zu beenden.

Alle glauben felsenfest

Alle glauben, dass der sandige Hügel auf felsigem Untergrund aufliegt. Die meisten glauben sogar, dass man Sprengstoff zu Hilfe nehmen müsse, damit der Kanal ausreichend tief würde.

Man muss auf dasselbe Niveau wie der See hinunterkommen, um Holzstämme durch den Kanal flössen zu können. Aber nach vielen Jahren des Grabens und Spülens ist der Hügel Remmen von Wasser durchtränkt. Kies, Sand und Lehm halten nicht mehr zusammen. Im Lauf der letzten Tage ist Seewasser in den Kanal geflossen. Aber das scheint Huss nicht zu kümmern. Er rechnet damit, dass der feste Felsuntergrund das Wasser stoppen würde.

Hat jemand den Stöpsel gezogen?

Der Abend kommt, weich und mild. Ein paar Männer rudern in einem Boot auf dem Ragundasee. Sie rudern südw.rts, und plötzlich geht es immer schneller. Sie verstehen, dass das ein schlimmes Ende nehmen kann. Sie rudern um ihr Leben, um an Land zu gelangen. Sie glauben ihren Augen kaum – das Wasser im See sinkt rasch. Noch 50 Meter bis zum Strand – doch nun laufen sie auf Grund. Das Boot sitzt im Schlamm auf dem Seegrund fest. Fische liegen da und schnappen nach Luft. Was geht hier vor?

Eine gewaltige Kraft

Es ist nicht mehr still. Man hört ein Donnern, schlimmer als das ärgste Gewitter. Zwei der Bauarbeiter haben gesehen, dass immer mehr Wasser vom See in den Kanal einströmt. Sie flüchten einen Hang hinauf. Schreckerfüllt sehen sie, wie das Land dem Kanal entlang fortgespült wird. Das Wasser reißt große Bäume mit sich, mit den Wurzeln und allem. Es dröhnt und der Boden bebt.

Wasserfall in die falsche Richtung

Der Bauernsohn Nils Jonsson glaubt, dass das Dröhnen vom Storforsenl kommt. Schnell läuft er dorthin. Zuerst sieht alles aus wie immer. Es kommt ihm in den Sinn, dass gestern jemand gehört hat, wie Huss sagte: „Morgen kommt der Ragundasee“. Kann es das sein, was jetzt geschieht?

Nils blickt nochmals auf den Wasserfall. Der sieht seltsam aus. Als würde das Wasser in die falsche Richtung strömen! Er reibt sich die Augen. Die Wasserräder der Mühlen ein Stück flussaufwärts bleiben stehen. Jetzt fließt hier fast kein Wasser mehr. Der Storforsen stirbt.

Der Tote Wasserfall

Ja, so ist es. Alles ist still geworden hier. Wo der Storforsen war, liegen nur mehr nackte Steinblöcke. Etwas weiter unten zappeln noch ein paar Fische in den Pfützen zwischen den Steinen. Kannst du das begreifen – der ganze Ragundasee wurde entleert. Im Lauf von vier Stunden. 40.000 Kubikmeter Wasser, mehr als hundert Swimming-Pools, ergossen sich durch den Hügel Remmen hindurch – pro Sekunde!

Das Ganze ist so verrückt, dass man es kaum fassen kann. Wo der Ragundasee eben noch so idyllisch in der Abendsonne glänzte, dort gibt es um 1 Uhr nachts nur noch einen Lehmbrei. Und der Fluss Indalsälven strömt nun durch den Remmen.

Die Menschen leben

Der Fluss steigt um 15 Meter im Lauf dieser Stunden. Eine Person in Västloning, mehr als 60 km flussabwärts, berichtet, dass das rasch steigende Wasser entwurzelte Bäume, zerstörte Scheunen und andere Gebäude mit sich führt – alles in wildestem Durcheinander. Mitten im Chaos sieht die Person auch eine tote Kuh vorbeitreiben. Aber keine Menschen kommen in dieser unheilvollen Nacht um. Tags darauf, als der Wasserstand gesunken ist, gehst du hinaus, um Lachse von den Bäumen zu pflücken, solange sie immer noch essbar sind. Und um deine völlig neue Wirklichkeit zu betrachten.

Text och illustrationer är publicerade med tillstånd av Länsstyrelsen Jämtlands län. Illustrationer – millustration.se.

Senast uppdaterad 7 maj 2024