Rostig gryta / A rusty kettle / Rostiger Topf

Det ser ut som rost på berget, vid den stora jättegrytan du ser där nere. Men kan berg rosta?

I berget här finns mycket järn. Det rostar när det kommer i kontakt med syre i luften, eller syre som finns i vatten. Det är just vad som har hänt här. Rost bildas i en kemisk process där järnet kommer loss ur sin bergart. Processen kallas oxidation. Här är det järnoxider som gör berget lysande rostrött.

Livsviktig mineral

Berg består av pyttesmå korn av mineraler, oftast flera olika. Mineraler är byggstenar i alla planeter – även Jorden. Järn är en av byggstenarna. Och ett av de allra vanligaste grundämnena på jorden. Järn finns även i dig. Det är livsviktigt! Järnet behövs för att transportera syret i kroppen.

Järnkoll

 • I Universum är järn det nionde vanligaste grundämnet. Allra vanligast är väte.
 • Om man räknar hela jordklotet, även Jordens kärna, är järn det näst vanligaste grundämnet efter syre.
 • I jordskorpan är järn det fjärde vanligaste grundämnet, efter syre, kisel och aluminium.
 • I en vuxen människa finns 4 g järn.

A rusty kettle

The rock looks rusty by the giant’s kettle you can see down there. But can rock rust?

The rock here contains a lot of iron. This rusts when it comes into contact with the oxygen in the air, or the oxygen in the water. And that is what has happened here. Rust is formed by a chemical process, where the iron is released from the rock. This process is called oxidation. Here, iron oxides make the rock a bright rusty red.

A vital mineral

Rock is made up of tiny grains of minerals, usually several different ones. Minerals are the building blocks of every planet – even Earth. Iron is one of these building blocks and is one of the most common elements on Earth. Your body also contains iron. It is vital for life! The iron is needed to transport oxygen around your body.

It´s elementary!

 • Iron is the ninth most common element in the Universe. Hydrogen is the most common.
 • If you calculate from the entire Earth, including its core, iron is the second most common element after oxygen.
 • Iron is the fourth most common element in the Earth’s crust, after oxygen, silicon and aluminium.
 • An adult human contains 4 g of iron.

Rostiger Topf

Ganz verrostet sieht er aus, der Fels bei dem großen Gletschertopf dort unten. Aber können Fels und Stein rosten?

Dieser Fels ist sehr eisenreich. Eisen rostet, wenn es mit Sauerstoff in der Luft oder im Wasser in Kontakt kommt. Und genau das ist hier geschehen. Rost entsteht durch einen chemischen Prozess, der das Eisen aus dem Gestein herauslöst. Diesen Prozess nennt man Oxidation. Hier sind es Eisenoxide, die das Gestein leuchtend rostrot färben.

Lebenswichtiges Mineral

Gestein besteht aus winzig kleinen Körnchen von Mineralen, meist mehreren verschiedenen. Minerale sind die Bausteine aller Planeten – auch der Erde. Eisen ist einer dieser Bausteine. Und es ist einer der allerwichtigsten Grundstoffe der Erde. Eisen kommt auch in dir vor. Es ist lebenswichtig! Eisen wird gebraucht, um Sauerstoff im Körper zu transportieren.

Eisen ist Überall

 • Im Universum steht Eisen an neunter Stelle der häufigsten Grundstoffe. Der häufigste ist Wasserstoff.
 • Im Planet Erde, einschließlich des Erdkerns, ist Eisen das zweite Element nach dem Sauerstoff.
 • In der Erdkruste ist Eisen das vierte Element, nach Sauerstoff, Silizium und Aluminium.
 • Ein erwachsener Mensch enthält 4 g Eisen.

Text och illustrationer är publicerade med tillstånd av Länsstyrelsen Jämtlands län.

Illustration – millustration.se.

Senast uppdaterad 3 maj 2024