Naturreservatet Döda fallet

Naturreservat är den vanligaste formen av skyddade naturområden och de kan skapas för att bevara den biologiska mångfalden, för att upprätthålla och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Kulturreservat är en liknande form av skydd, och en sådan kan bildas för att skydda värdefulla kulturlandskapsområden.

Botaniska fynd

Trots ett relativt litet område, har naturreservatet i Döda fallet ett antal intressanta botaniska fynd. Det finns minst 150 olika arter av mossa som de som kan placeras öster om fallen. Det finns kärlväxter i de östra delarna såsom ”springkorn”. Floran består av ett antal arter av vilka de mest sällsynta är ”trådbrosklav”.

Det är mycket troligt att området nedanför fallen i ett skede inrymt ett stort antal sällsynta och speciella lavar på grund av den höga luftfuktigheten som orsakas av dimman. (Det är möjligen arter som fortfarande ligger oupptäckta i dessa delar …)

Kulturhistoria

Kulturhistorian bakom Döda Fallet och dess tillkomst år 1796 är betydande och viktigt att bevara för eftervärlden. Förekomsten av en äldre gruva och upptäckten av en 5 300 år gammal släde är också av stor kulturhistorisk betydelse. Släden finns att se på Jamtli Museum i Östersund.

Informationsskyltar

Längs med stigarna och ramperna i Döda fallet finns skyltar uppsatta. Dessa skyltar finns också digitalt här på vår webbplats .

Vi har också guidade turer i reservatet. Guidning erbjuds endast via förbeställning och i grupper om minst 10 personer. Kontakta vår InfoPoint/Ragunda kommuns Kundcenter på telefonnummer 0696-68 20 00 eller kundcenter@ragunda.se

Vem ansvarar för Döda fallets naturreservat?

Länsstyrelsen hanterar miljöskyddet i Döda Fallet. Administrationen sköts av den svenska Skogsstyrelsen. Länsstyrelsen är också ansvarig för broar, ramper, vindskydd och för märkning av leder. Lederna är viktiga för säkerheten och för att besökarna inte ska skada känsliga områden.

Kommunen äger marken utanför naturreservatet och det området sköts också av kommunen.

Läs mer om Döda Fallets naturreservat på Länsstyrelsen i Jämtland Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 31 oktober 2022