Organisation, samarbeten och utveckling

Den Thailändska paviljongen ägs av Ragunda kommun. Sommaren 2023 har Fors Företagareförening avtal med kommunen och sköter viss turistisk verksamhet i området

Fors Företagareförenings åtagande

Föreningen åtar sig att sköta drift av turism- och besöksverksamheten vid Paviljongen. Åtagandet avser inom den del av Fastigheten som är inhägnad för Paviljongen.

Åtagandet innefattar att:

  • ta emot och svara på frågor och guida besökare inom området vid paviljongen,
  • öppna och stänga området under perioden 2023-05-22 till och med 2023-09-03 ("Öppna perioden"). Måndag-fredag klockan 10-15, rdag­ söndag klockan 10-16,
  • utföra städning av besökstoaletter minst en gång per dag under den öppna perioden.
  • utföra övrig städning inom Paviljongen efter behov, förhindra nedskräpning och hålla god ordning,
  • leverera text och eventuella bilder för publicering i Ragunda kommuns officiella kanaler på webben, minst en gång per vecka under den öppna perioden till kundcenter@ragunda.se,
  • lämna verksamhetsrapport med ekonomisk redovisning till Kommunen för Föreningens verksamhet vid Paviljongen.

Ragunda kommuns ansvar

Kommunen ansvarar för information, kommunikation, marknadsföring om Paviljongen. Bokning och administration av bussturer samt guidade turer sker:

  • via Kommunen som i sin tur ansvarar för att samordna bokningarna med Föreningen.
  • Kommunen ansvarar för alla kontakter med den Thailändska ambassaden samt samordning vid officiella ceremonier.
  • Med undantag av den städning som utförs inom ramen för Föreningens åtagande ansvarar Kommunen för alla åtgärder på Fastigheten samt dess förvaltning och drift såsom fastighetsägare.
  • Kommunen tillhandahåller nycklar till byggnaderna för Föreningens behov.

Leader-projeketet "Turismutveckling kring Thailändska Paviljongen"

Fors Företagareförening driver från hösten 2022 till sommaren 2023 en förstudie med medel från Landsbygdsfonden.

Förstudien ska undersöka framtida utvecklingsmöjligheter och studera hur den Thailändska Paviljongen kan bli en motor för en lönsam turismutveckling i kommunen.

Förstudien ska ge förslag på hur parken med planteringar och växthus och museum kan utvecklas för att ytterligare förhöja värdet för besökaren.

Arbetet med turismmottagandet och skötseln av paviljongområdet ska analyseras för att skapa helhetsintryck och visa på hur man kan planera skötsel och drift på ett innovativt och nytänkande sätt. Vilka möjligheter till nya intäkter kan påvisas?

Utifrån det relativt stora antalet besökare som den Thailändska Paviljongen har bör förstudien utreda ett djupare samarbete med besöksnäringen i hela kommunen.

Aktiviteter i projeketet

Projektledaren ska utreda styrgruppens förslag och idéer och utifrån sin tidigare erfarenhet av liknade arbete ta fram egna förslag. Vid behov ta in konsulter för ytterligare utredningar. Leda och styra konsulternas arbete.

Administration med bokföring och lönehantering. Konsultbehov: Utveckling av parkområdet, design, val av växter, skötselplaner för dessa.

Genomgång av växthusutrustningens funktion och framtagande av skötselplan. Förslag på klimatsmart och arbetskraftsreducerande skötsel av grönytor och planteringar.

Studiebesök till Wij trädgårdar i Ockelbo för att inspireras hur en visningsträdgård kan byggas upp. I det ingår resa, bilersättning, hotell mm.

Projektledare och styrgrupp

Projektledare är Håkan Österås.

Styrgruppen består av:

Anders Ljung, Fors Företagareförening

Håkan Österås, projektledare

Anders Jönsson, Fors Intresseförening

Ulla Jönsson, Fors hembygdsförening

Carola Nilsson, Hotell Hammarstrand

Therese Eriksson, Rickard Persson, Älggårdsberget

Ulrika Edholm, Bisgårdens Trafikbutik

Eva Norum, Anna-Märta Johansson, Anneli Hansson, Robert Falk, Ragunda kommun

Övrig kompetens kallas in vid behov.

Donationer till Kung Chulalongkorns Minnesbyggnad

Vill du bidra till utvecklingen av området och Kung Chulalongkorns Minnesbyggand? Swisha ett valfritt belopp till Fors Företagreförenings swishnummer 123 416 95 38.

Senast uppdaterad 21 september 2023