Det levande Döda fallet / The living "Dead falls"/ Der lebendige „Tote Wasserfall“

Vågar du följa med på en tidsresa? Du får använda din fantasi. Tänk dig 1700-talet – 300 år tillbaka i tiden. Det mesta var annorlunda då.

Framför dig störtar vattnet utför i en av Indalsälvens mäktigaste forsar – Storforsen. Här säger folk ibland istället Gedungsen. Forsen dånar så att du knappt hör vad du tänker. Och ditt liv är ett helt annat.

Gårdsfolk

Du är bonde eller – om du är kvinna – bondmora. Kommer du från en fattig familj är du kanske dräng eller piga. Då är du anställd av en bonde och får slita för mat och husrum och en liten slant i lön. Som barn får du hjälpa till på gården med det du klarar – och det är mer än du anar. Ni äter det ni får från naturen och från djuren på gården.

Stora laxar eller småfisk

Du som bor nedströms Storforsen fångar stora laxar och havsöringar. Du betalar faktiskt din skatt med lax. På din gård finns mat till alla.På vintern kan du ge gårdens kor, får och getter fint hö. Det har du skördat på ängarna nära forsen.

Men – om du är född på en av gårdarna ovanför forsen får du kämpa hårdare för att få mat på bordet och vinterfoder till dina djur. Inte ens de största laxarna klarar att hoppa uppför den höga forsen. Du får nöja dig med mindre fiskar från sjön. På dina ängar blir skörden lite sämre. Gården har dessutom mindre åkermark att odla korn på.

Värdefull skog

Längs kusten händer saker – fler och fler sågverk startas. För att få timmer till sågverken får stockarna flyta i åar och älvar ner till kusten. Det kallas att flotta timmer. På din gård växer fin skog. Du hugger träd till ved och för att bygga hus, lador och annat.

Du som bor nedströms Storforsen kan flotta dina timmerstockar på Indalsälven utan problem. Men, om du bor uppströms – vad händer med ditt timmer när det kommer till forsen? Det blir kaffeved! Stockarna krossas mot stenblocken när de med våldsam kraft störtar nerför forsen.

Tidsandan är framåt!

Många söner till storbönder får gå i Frösö Trivialskola. Där lär sig pojkarna att läsa, räkna och skriva. De lär sig också konsten att tala snyggt och att argumentera, det som kallas retorik och dialektik. Med den kunskapen kan de föra fram sina åsikter och kämpa för det de vill. För bönderna ovanför forsen handlar det om att de vill kunna flotta sitt timmer, fiska lax och få mer mark för odling och ängar.

Sågverken vill ha mer

Det börjar bli ont om stora träd längs kusten och längs Indalsälven, nedanför Storforsen. De som äger sågverken i trakten kring Sundsvall vet om de fina skogarna uppströms Storforsen. Och bönderna där vill gärna sälja sitt timmer. Men alla vet också att timret förstörs i forsen.

Nyckeln till Jämtland

Staten vill väldigt gärna använda Indalsälven för transporter mellan kusten och Storsjön. Det skulle också vara bra för försvaret av landet med en vattenväg till och från Jämtland. På den här tiden finns det bara en landsväg mellan södra delarna av landet och Jämtland. Sverige hade också förlorat flera krig och har ont om pengar i statskassan. Timmer från statens värdefulla skogar i Jämtland skulle kunna ge klirr i kassan. Men inte så länge Storforsen gör kaffeved av stockarna.

The living “Dead Falls”

Do you want to travel through time? You can use your imagination. You are living in the 18th century – 300 years ago. Most things were different to how they are now.

In front of you, the water leapt into one of Indalsälven’s biggest waterfalls – Storforsen. Here, people called it Gedungsen instead. Its roar was so loud you could hardly hear yourself think. And your life would have been very different.

Farming life

You would have been a farmer or – if you are a woman – a farmer’s wife. If you were from a poor family, you may have been a farmhand or a housemaid. Then you would have been employed by a farmer and worked for food, somewhere to sleep and a tiny wage. A child, you helped on the farm as much as you could – and that is more than you would think. You ate what nature and the farm animals provided.

Big salmon or little fish

If you lived below Storforsen, you could catch big salmonand brown trout. You would pay your taxes in salmon. Your farm had food for everyone. In the winter, you could feed the farm’s cows, sheep and goats with good hay, which you had cut in the meadows near the waterfall. But if you had been born on a farm above the waterfall you had to fight harder to put food on the table and feed the animals in the winter. Not even the biggest salmon managed to jump up the enormous waterfall. You had to be satisfied with smaller fish from the lake. Harvests in your meadows were a little poorer. The farm also had fewer fields for growing barley.

Valuable forests

Things were happening along the coast – sawmills were being established. To get timber to them, logs were floated along rivers down to the coast. This was called log driving. You had good forests growing on your land. You would have chopped down trees for wood and for building houses, barns and other things. If you lived downriver from Storforsen you could float your timber along Indalsälven with no problems. But, if you lived upriver – what would have happenedto your timber at the waterfall? It would turn into matchsticks! The logs would splinter against the boulders after they fell over the edge.

Optimistic times

Many sons of rich farmers went to Frösö “Trivial” School, where they learned to read, count and write. They also learned the art of speaking welland argumentation, known as rhetoric and dialectic. Using this knowledge, they could present opinions and argue for what they wanted. For the farmers above the waterfall, this was driving their timber, fishing for salmon and having more land for crops and hay meadows.

Sawmills wanted more

The big trees along the coast were now scarce, as well as along Indalsälven below Storforsen. The people who owned the sawmills around Sundsvall knew about the good forests above Storforsen, and the farmers were happy to sell their timber. But everyone knew it would be destroyed in the waterfall.

The key to Jämtland

The crown really wanted to use Indalsälven for transports between the coast and Lake Storsjön. It would also be good for Sweden’s defences if there was a waterway to and from Jämtland. At that time there was only one road between southern Sweden and Jämtland. Sweden had also lost several wars and had little money in the treasury. The timber from valuable crown forests in Jämtland could be a good source of income. But not while Storforsen turned it into matchsticks.

Der lebendige „Tote Wasserfall“

Traust du dich, auf eine Zeitreise mitzukommen? Du musst dazu deine Fantasie gebrauchen. Denk dich 300 Jahre zurück – ins 18. Jahrhundert. Das Meiste war anders damals.

Vor dir stürzt das Wasser einen der mächtigsten Wasserfälle im Indalsälven hinunter – der Storforsen. Die Leute hier nennen ihn manchmal auch Gedungsen. Die Wassermassen dröhnen so laut, dass du kaum hörst, was du denkst. Und dein Leben ist ein ganz anderes.

Bauersleute

Du bist Bauer oder Bäuerin. Wenn du aus einer armen Familie kommst, bist du vielleicht Knecht oder Magd. Also bei einem Bauern angestellt, wo du für Essen und Unterkunft und ein Bisschen Lohn schuften musst. Als Kind musst du auf dem Hof mithelfen, so viel du kannst – und das ist mehr, als du ahnst. Zu Essen habt ihr, was ihr aus der Natur und von den Tieren des Hofes erhalten könnt.

Große Lachse oder kleine Fische

Wenn du unterhalb des Storforsen wohnst, fängst du große Lachse und Meerforellen. Du bezahlst sogar deine Steuern mit Lachs. Auf deinem Hof gibt es für alle zu Essen. Im Winter kannst du die Kühe, Schafe und Ziegen des Hofes mit gutem Heu füttern. Das Heu hast du auf den saftigen Wiesen am Fluss geerntet. Wenn du jedoch auf einem der Höfe oberhalb des Wasserfalls geboren wurdest, musst du kämpfen, um genug Essen auf den Tisch und Winterfutter für deine Tiere zu kriegen.

Nicht einmal die größten Lachse vermögen über den hohen Wasserfall hinauf zu springen. Du musst dich mit kleineren Fischen aus dem See begnügen. Auf deinen Wiesen ist die Ernte magerer. Der Hof hat außerdem weniger Ackerland, wo sich Gerste anbauen lässt.

Wertvoller Wald

An der Ostseeküste tut sich was – immer mehr Sägewerke werden aufgebaut. Um die Sägewerke mit Holz zu versorgen, lässt man die Baumstämme auf Bächen und Flüssen zur Küste hinunter schwimmen. Das nennt man Holzflösserei. Zu deinem Hof gehört auch schöner Wald. Du schlägst Bäume, um Brennholz und Baumaterialien für Häuser, Scheunen und anderes zu erhalten. Wenn dein Hof unterhalb des Storforsen liegt, kannst du deine Baumstämme ohne Weiteres auf dem Indalsälven flössen.

Wenn du jedoch oberhalb des Wasserfalls wohnst – was passiert dann mit deinen Baumstämmen, wenn sie zum Wasserfall kommen? Sie werden zu Kleinholz! Die Baumstämme zerbrechen an den Steinblöcken, wenn siemit gewaltiger Kraft den Wasserfall hinunterstürzen.

Der Zeitgeist ist vorwärtsgerichtet!

Viele Großbauernsöhne gehen in Östersund zur Schule. Dort lernen sie lesen, rechnen und schreiben. Sie lernen auch, gebildet zu sprechen und zu argumentieren – Rhetorik und Dialektik nennt sich das. Mit diesen Kenntnissen können sie ihre Ansichten formulieren und für ihre Interessen kämpfen. Für die Bauern von oberhalb des Wasserfalls handelt es sich darum, ihre Baumstämme flössen, Lachs fischen und mehr Acker- und Wiesland erhalten zu können.

Die Sägewerke brauchen mehr Holz An der Küste und am Indalsälven unterhalb des Wasserfalls sind große Bäume rar geworden. Die Sägewerksbesitzer um Sundsvall wissen, dass es oberhalb des Storforsen noch große Wälder gibt. Und die Bauern dort oben möchten gern ihre Baumstämme verkaufen. Aber alle wissen auch, dass das Holz im Wasserfall kaputt geht.

Der Schlüssel zu Jämtland

Der schwedische Staat möchte den Fluss Indalsälven gern für Transporte zwischen der Küste und dem See Storsjön nutzen. Ein Wasserweg in die Provinz Jämtland wäre auch ein Vorteil für die Verteidigung des Landes. Noch gibt es bloß einen Landweg von Südschweden her nach Jämtland. Schweden hat außerdem mehrere Kriege verloren, und die Staatskasse ist fast leer.

Holz aus den wertvollen staatlichen Wäldern in Jämtland könnte die Kasse wieder klingeln lassen. Doch nicht, solange der Storforsen aus den Baumstämmen Kleinholz macht.

Text och illustrationer är publicerade med tillstånd av Länsstyrelsen Jämtlands län. Illustrationer – millustration.se.

Senast uppdaterad 7 maj 2024