Döda fallets naturreservat/ Döda fallet Nature Reserve / Naturreservat Döda fallet

Vårfloden dånade i Storforsen. Men plötsligt blev det tyst. Idag finns här grytor som ingen lagar mat i och djur som ser med öronen.

Foto: Roger Strandberg

Välkommen till Döda fallet

Storforsen var ett hinder. Timret, som skulle flottas till sågverken vid kusten, bröts sönder i fallet. Laxen kunde inte vandra längre upp i älven. Många hade också en dröm om att kunna åka båt från Östersjön ända till Storsjön.

Smart idé blev katastrof

Bönder, som bodde ovanför vattenfallet, anställde en man som hette Magnus Huss som projektledare för att gräva en kanal där timmer skulle flottas.

Planen var att en liten del av vattnet i Indalsälven skulle ta en lugnare väg, genom en grusås, förbi Storforsen. Men en juninatt 1796, när vårfloden var ovanligt kraftig, gav grusåsen vika och Ragundasjöns vatten vällde genom kanalbygget.

Våldsam flodvåg

Vattnet drog med sig skog, hus, lador, sågverk och vägar. Ragundasjön tömdes på fyra timmar!

Döda laxar hängde i träden efteråt, men märkligt nog dödades ingen människa den natten. Däremot dog flera efteråt, när jord rasade från de höga kanterna längs den nya flodfåran.

Jättegrytor i sten

I Döda Fallet finns flera runda fördjupningar eller hål i berget. Det är jättegrytor. De bildades när strömmande vatten fick stenar och grus att snurra runt, runt på samma ställe i tusentals år.

På 1800-talet såg man rost på berget längst ner i området där fallet varit. Då testade man att bryta järnmalm. Det var för lite järn för att vara lönsamt, men gruvhålet finns kvar.

Insektsjägare som ser med öronen

Är du här i skymningen kanske du ser en skugga fladdra till i ögonvrån. I Döda fallet, och i skogen omkring, trivs flera arter av fladdermöss. De jagar insekter på natten. Fladdermössen sänder ut signaler, toner så höga att vi människor inte kan höra dem. Med hjälp av ekot från signalen ”ser” fladdermössen sina byten.

Döda fallet lever

Det är mycket stenar i Döda fallet, men det finns faktiskt spännande växter också. Det finns blommor, buskar och träd som inte brukar växa så här långt norrut. Men här i dalen trivs de. Det blir helt enkelt lite varmare här jämfört med omgivningen. Mossor trivs också här. Så pass att det finns över 150 olika arter.

Hemliga kartor

Och så finns det lavar. Många lavar växer direkt på stenarna. Titta lite närmare på någon sten. Kanske ser du ett mönster som ser ut nästan som en karta över olika länder. Det är en lav som heter just kartlav. Det finns en variant som är gulgrön och en som är grå.

Du kan uppleva en stor del av Döda fallet från den 350 meter långa trärampen. Den passar även dig som använder rullstol eller rullator. Därifrån kan du fortsättta utforska Döda fallet. Då går du i trappor, på spänger och stigar. Hela rundan är 800 meter. Du kan också välja att vandra runt området på en längre familjeslinga genom skogen.

Kortfakta om reservatet

Döda fallet skyddades redan 1926 som naturminne. Naturreservatet bildades 1983 och är 31 ha. Syftet med beslutet är att bevara Döda fallet och älvfåran så att de geologiska – och kulturhistoriska värdena finns kvar i framtiden. Naturreservatet syftar också till att gynna friluftsliv och naturupplevelser. Marken ägs av både staten och privata markägare. Förvaltare av reservatet är Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Välkommen att besöka Döda fallets naturreservat

Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • plocka stenar
 • elda
 • tälta
 • rida
 • medföra okopplad hund
 • gräva upp eller plocka levande eller döda växter
 • på störande sätt använda högtalare
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller dylikt

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området. För fullständiga föreskrifter hänvisas till reservatsbeslutet.

Läs mer om Döda Fallets naturreservat på Länsstyrelsen i Jämtlands hemsida Länk till annan webbplats.

Storbritanniens flagga

Welcome to Döda fallet – the dead falls

Spring floods was thundered through Storforsen, but suddenly fell silent.

The waterfall at Storforsen was a barrier. It smashed thetimber that should have been floated all the way to thesawmills at the coast, and salmon were unable to migrate up the river.

A catastrophically clever idea

A man called Magnus Huss was employed to manage the digging of a channel, so that some of the water in Indalsälven (the river) would take a slower route, through a gravel esker, past Storforsen. But one night, in June 1796, the esker collapsed and the lake water from Ragundasjön (The lake) flooded through the channel. The water carried away trees, houses, barns, sawmills and roads. Ragundasjön was completely drained in four hours!

Afterwards, there were dead salmon hanging in the trees, but thankfullyno people were killed.

Giant´s kettles in the rock

There are a number of round hollows or holes in the rock at Döda fallet. These are giant´s kettles, which form when flowing water makes stones and gravel spin around and aroundin the same place for thousands of years.

Hoping for prosperity

There were attempts to mine iron here in the 19th century. There was too little ore for it to be profitable, but the excavations are visible at the bottom of where the waterfall once was.

Insect hunter that sees with its ears

Several bat species thrive here at Döda fallet. They hunt insects at night, groups of bats eat up a whole bucketful of midgets and mousquitoes in a single night. The bats emit signals that are too high pitched for humans to hear. The "see" their prey using the echoes from these signals.

Döda fallet lives

There is a lot of rock in Döda fallet, but there also a lot of exciting plants. There are flowers, shrubs and trees that do not usually grow this far north, but they thrive here in the valley. It is simply a bit warmer here than in the surroundings.

Secret maps

And here are lichens. Many lichens grow on the rocks. Take a closer look at a rock. Perhaps you’ll see a pattern that looks almost like a page from an atlas. This is a lichen called the map lichen. There is one type that is yellow-green and one that is grey.

You can experience a great deal of Döda fallet from the 350-metre-long wooden ramp. They are also suit able if you use a wheelchair or walker. From there, you can keep exploring Döda Fallet. You will use steps, plankways and paths. The entire loop is 800 metres. You can also choose to walk around the area on a longer family loop through the forest.

Quick facts about the reserve

Döda fallet was protected as a natural monument in 1926. The nature reserve was established in 1983 and covers 31 hectares. The aim of preserving Döda fallet and the riverbed is so its geological and cultural heritage values last for future generations. The nature reserve also helps encourage people to discover the natural world. The land is owned by the state and private landowners. The reserve is managed by the County Administrative Board of Jämtland.

Welcome to Döda fallet Nature Reserve

Please remember that in the reserve you may not:

 • collect stones or rocks
 • light fires
 • camp
 • ride
 • have dogs off the lead
 • dig up or pick living or dead plants
 • use loudspeakers in a disruptive manner
 • put up signs, posters, or similar objects

Other rules apply if you wish to conduct some type of activity in the area. For complete regulations for the area, please see the legal documentation relating to the reserve.

Döda fallet | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Willkommen am Döda fallet – dem Toten Wasserfall

Das Frühlingshochwasser brauste im Storforsen. Dann wurde es plötzlich still.

Der Storforsen stellte ein Hindernis dar. Die Holzstämme, die zu den Sägewerken an der Küste geflößt werden sollten, zerbrachen im Wasserfall. Der Lachs konnte nicht weiter flussaufwärts wandern.

Eine schlaue Idee, die katastrophal endete

Ein Mann namens Magnus Huss wurde als Projektleiter für das Graben eines Kanales durch einen Kiesrücken hindurch angestellt. Ein kleiner Teil des Wassers im Indalsälven sollte so um den Wasserfall herumgeleitet werden und ruhiger fließen. Aber in einer Juninacht im Jahr 1796 gab der Kiesrücken nach, und das Wasser des Sees Ragundasjö ergoss sich durch den Kanalbau. Wald, Häuser, Scheunen, Sägewerke und Straßen wurden mitgerissen. Im Lauf von vier Stunden war der ganze Ragundasjö entleert. Tote Lachse hingen nachher in den Bäumen. Erstaunlicherweise kamen jedoch keine Menschen um in dieser Nacht.

Gletschertöpfe im Fels

Am Döda fallet gibt es mehrere runde, topfartige Vertiefungen im Fels. Das sind Gletschertöpfe. Sie wurden gebildet, als das Schmelzwasser Steine und Kies in einem Wirbel rundum drehte, immer an derselben Stelle, viele tausend Jahre lang. Hoffnung auf Reichtum Im 19. Jahrhundert versuchte man hier, Eisenerz zu gewinnen. Es lohnte sich nicht, da es zu wenig Eisen gab. Der Grubeneingang ist jedoch immer noch zu sehen, ganz unten an dem ehemaligen Wasserfall.

Insektenjäger, die mit den Ohren sehen

Hier am Döda fallet gefällt es mehreren Fledermausarten. Sie jagen in der Nacht nach Insekten. Eine Gruppe Fledermäuse kann in einer einzigen Nacht einen ganzen Kübel voll Mücken aller Art verzehren. Die Fledermäuse senden Signale aus – Töne, die so hoch sind, dass wir Menschen sie nicht hören können. Mithilfe des Echos dieser Signale „sehen” die Fledermäuse ihre Beute.

Der Tote Wasserfall lebt

Der Tote Wasserfall ist voller Steine – aber es wachsen auch spannende Pflanzen hier: Blumen, Sträucher und Bäume, die sonst so weit im Norden nicht vorkommen, aber gerade hier gut gedeihen. Dadurch wird es hier wärmer als anderswo in der Umgebung.

Geheimnisvolle Karten

Und dann gibt es Flechten. Viele Flechten wachsen direkt auf den Steinen. Schau dir einen Stein gut an. Vielleicht entdeckstdu ein Muster, das fast wie eine Landkarte aussieht. Das ist eine Flechte, die – ja, genau – Landkartenflechte heißt. Es gibt eine gelbgrüne und eine graue Variante davon.

Einen großen Teil des Döda fallet kannst du von der 350 m langen Holzrampe aus erleben. Sie ist auch mit Rollstuhl oder Rollator begehbar. Anschließend kannst du deine Entdeckungsrunde über Treppen, Stege und Pfade fortsetzen. Die ganze Runde ist 800 m lang. Du kannst auch die „Familienrunde“ wählen, die durch den Wald um das ganze Gebiet herum führt.

Das Schutzgebiet in Kürze

Döda fallet wurde bereits 1926 unter Naturschutz gestellt. Das Naturreservat wurde 1983 eingerichtet und umfasst 31 ha. Schutzziel ist die Erhaltung des Döda fallet und des ehemaligen Flussbettes, so dass die geologischen und kulturhistorischen Werte für die Zukunft erhalten bleiben. Ein weiterer Zweck des Schutzgebietes ist die Ermöglichung von Naturerlebnissen. Grundeigentümer sind sowohl der Staat als auch Private. Verwaltet wird das Reservat durch die Provinzialregierung von Jämtland.

Willkommen im Naturreservat Döda fallet

Im Reservat ist folgendes nicht erlaubt:

 • Steine mitnehmen
 • Feuer entfachen
 • Zelten
 • Reiten
 • Hunde frei laufen lassen
 • Lebende oder tote Pflanzen ausgraben oder pflücken
 • auf störende Weise Lautsprecher verwenden
 • Schilder, Plakate oder ähnliches aufstellen

Andere Regeln gelten für organisierte oder gewerbliche Tätigkeiten im Schutzgebiet. Die vollständigen Regeln und Vorschriften stehen im Schutzbeschluss.

Döda fallet | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Text och bilder är publicerad med tillstånd av Länsstyrelsen Jämtlands län.

Senast uppdaterad 7 maj 2024